Ferienpark De Boshoek
Hotel
Safaricottage
Kamperen
Safaritenten
Animatie theater
Animatie
Kamperen
Terras
Hotels
Activiteit Veluwe
Gezin vakantiehuis
Boshoek glamping kinderen
Boshoek accommodatie
Boshoek peuterbad
Boshoek zwembad
Boshoek glamping
Boshoek glamping
Boshoek kinderen
Boshoek wellness
Boshoek wellness
Chalet
Camperplaatsen

Voorwaarden Jaarplaatsgasten

Extra voorwaarden Jaarplaatsgasten

Definities:

  • Recreant: U en uw gezin ingeschreven, woonachtig op het adres vermeld in de huurovereenkomst, als huurder van een kavel op Recreatiepark De Boshoek.
  • Derde(n): Iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(en), die met instemming van de recreant en de ondernemer op het park aanwezig is, gebruik maakt van en/of verblijft in het kampeermiddel van de recreant en/of de faciliteiten van de ondernemer.
  • Tweede gezin: Personen die u toestemming verleent om gebruik te maken van uw chalet, woonachtig op het adres vermeld in het formulier “inschrijving tweede gezin”.
  • Kavel: Het stuk land welke u huurt van Recreatiepark de Boshoek (waarop het recht van huur is vastgelegd met een huurovereenkomst) aangeduid met een kavelnummer en voorzien van een erfafscheiding, waarop vakantieverblijf is geplaatst.
  • Chalet, hotelkamer en bungalow: Een onderkomen voor recreatief nachtverblijf
  • Kampeermiddel: (Safari)tent, trekkershut, vouwwagen, camper of caravan dan wel enig ander onderkomen welke zijn bestemd voor recreatief nachtverblijf op het kampeerpark.
  • Ondernemer: Recreatiecentrum De Boshoek BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09033874

1. Algemene regels

1. Verblijf als recreant

1.1.      Als recreant mag u maximaal 150 dagen (waarvan 90 dagen aaneengesloten) per jaar op ons park verblijven, tenzij anders is overeengekomen.

1.1.a    Indien u de bovenstaande regel om welke reden dan ook niet kunt naleven verzoeken wij u zich te wenden tot de receptie en hier expliciet toestemming voor te vragen. Bij constatering van onze kant zullen wij een boete opleggen van tenminste € 1.000,- bovenop het geldende tarief toeslag lang verblijf. Daarnaast zullen wij de periode waarin wij vermoeden dat u deze regel niet heeft nageleefd aan u doorbelasten.

1.2.     Als recreant is het niet toegestaan om u in te schrijven bij de gemeente Barneveld als bewoner op het adres van het park.

1.3.     Als recreant dient u, uw mederecreanten en uw derden, zich bij aanwezigheid op het park te gedragen zoals een goed huurder betaamt. U dient zich te houden aan de huisregels.

1.4.     U dient te allen tijde een instructie van medewerkers van Recreatiepark De Boshoek op te volgen.

1.5.      De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen kavel ter beschikking.

1.6.     Als recreant bent u ervoor verantwoordelijk dat uw juiste N.A.W. gegevens en e-mailadres bij ons bekend zijn. Wij factureren en communiceren storingen en dergelijke uitsluitend via e-mail.

1.7.     De Boshoek heeft het recht het kavelnummer (kampeerplaats, verhuuraccommodatie en hotelkamer) te wijzigen. Dit dient te gebeuren vóór de start van de huurperiode. Indien de recreanten hebben betaald voor een voorkeursboeking is dit niet mogelijk. Voor recreanten met een vaste huur kavel is het niet mogelijk een voorkeursboeking te maken.

2. Toegang en parkeren

2.1.    Voor het bedienen van de slagboom hebben wij uw kenteken nodig, wenst u dit te wijzigen kunt u een mail sturen naar jaarplaatsen@deboshoek.nl

2.2.     Bij de huur van een kavel heeft u recht op toegang voor 1 auto op het park. Wanneer u een eigen parkeerplaats heeft gecreëerd binnen de grenzen van uw kavel kunt u een aanvraag voor toestemming tweede auto indienen. Let op! Een parkeerplaats op uw plek geeft niet automatisch recht op toegang voor een 2e auto op het park. Tevens zijn aan het recht voor toegang 2e auto kosten verbonden. Bij het niet tijdig betalen hiervan vervalt dit recht onmiddellijk. Dit recht is jaarlijks opzegbaar. Indien er geen 2e auto wordt toegestaan op het park is er een mogelijkheid een jaarabonnement te nemen op on ze betaalde parkeerplaatszone. Dit is alleen mogelijk wanneer de capaciteit toereikend is. Het is niet toegestaan achter elkaar aan te rijden, wanneer wij dit constateren zal het kenteken verwijderd worden.

2.3.     Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Parkeren op de weg of gedeeltelijk op de weg is niet toegestaan, evenals het parkeren op andermans kavel, groenstroken of leegstaande kavels.

2.4.     Om toegang te verkrijgen tot het park dienen de maximale afmetingen van uw voertuig te zijn: 4,70m (lengte) 1,90m (breedte) en 1.95m (hoogte) (vergelijkbaar met een VWtransporter). Voertuigen groter dan dit formaat zijn niet toegestaan op het park.

2.5.     Het is niet toegestaan een niet geregistreerd voertuig op welke wijze dan ook toegang te verlenen tot het park. Op het moment dat dit geconstateerd wordt, zullen de voertuigen van de huurder van de kavel de toegang tot het park ontzegd worden voor de duur van minimaal 1 jaar. De niet geregistreerde auto zal worden weggesleept en de kosten hiervan zullen worden doorbelast aan de kavelhuurder.

2.6.     Alle parkeerplaatsen buiten uw kavel zijn voor algemeen gebruik. Het is niet toegestaan een parkeerplaats toe te eigenen en/of uw kavelnummer aanduiding op de parkeerplaats te maken.

3. Verkeer

3.1.     Houd u zich te allen tijde aan de maximale toegestane snelheid op het park van 5 km/u.

3.2.     Op ons terrein is het Nederlands Wegen Verkeers Reglement van toepassing.

3.3.     Gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. mindervalidewagens) mogen uitsluitend op het park gebruikt worden om vanaf binnenkomst op het park via de kortst mogelijke weg rechtstreeks naar de kavel te rijden of zodanig van de kavel rechtstreeks naar de uitgang. Let op het spelen met (elektrische) gemotoriseerde voertuigen(step/hooverboard etc)  is ook niet toegestaan i.v.m. veiligheid. Het besturen van elektrisch gemotoriseerde voertuigen is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs.

3.4.     Vermijd het rijden met uw auto op het terrein zo veel mogelijk. Laat de auto staan wanneer u naar het restaurant, zwembad, De Markt of de receptie gaat.

3.5.     Motoren, brom- en snorfietsen mogen tussen 21.00 uur en 08.00 uur alleen met afgezette motor en aan de hand worden meegenomen. Daarbuiten mogen motoren, brom- en snorfietsen zich verplaatsen van het park af en naar de kavel toe. Elektrische vervoersmiddelen mogen zich binnen de toegestane snelheid (10km/u) verplaatsen op ons park indien rekening gehouden wordt met 3.3.

3.6.     Het repareren van voertuigen op het terrein is verboden.

3.7      Het is verboden om aanhangwagens, (aanhang)karren, caravans, campers et cetera te parkeren op het park en de algemene parkeervoorzieningen.

4. Verblijf en parkeren derden

4.1.     Wij bieden u de mogelijkheid om een “tweede gezin” in te schrijven. Hier zijn jaarlijkse kosten aan verbonden. Het formulier “inschrijving tweede gezin” is te verkrijgen bij de receptie. U kunt maximaal 1 tweede gezin per kavel inschrijven. Bij inschrijving verkrijgen de personen dezelfde rechten en plichten zoals u en uw mederecreanten.

4.2.    U bent als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw derden (zowel financieel als qua gedrag).

4.3.     Indien uw derden gebruik wensen te maken van ons buitenbad/tennisbaan dienen zij hiervoor een toegangskaart te kopen bij de receptie.4.3.   Auto’s van derden zijn niet toegestaan op het park. Derden kunnen parkeren op de daarvoor bestemde (betaald) parkeerplaatsen buiten de poorten van het park. Indien uw bezoek goederen bij zich heeft of slecht ter been is, kunt u uw bezoek bij deze parkeerplaatsen ophalen of de goederen overhevelen.

5. Uw kavel

5.1.     Iedere recreant dient zijn plaats vrij te houden van afval.

5.2.     Het is ten strengste verboden om onkruid te verwijderen met een gasbrander of ieder ander brandbaar apparaat.

5.3.      U mag geen (dummie) camera richten op het terrein van iemand anders. U mag dus niet een hoekje van de tuin van uw buren filmen. Ook mag uw (dummie) camera niet bij de overburen naar binnen filmen. Tevens mag een (dummie) camera niet op de openbare weg gericht staan.

5.4.      Op het park mag zonder expliciete toestemming van de directie niet met een drone gevlogen worden.

5.5       Uw chalet dient in technisch goede staat en gekeurd te zijn.

5.6.     Voor het plaatsen van een aan- of bijgebouwen, (tuin) renovaties en verbouwingen dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen via het toestemmingsformulier werkzaamheden.

5.7.     De erfafscheiding van uw plaats mag alleen bestaan uit blijvend groen. Dit groen mag niet hoger worden dan 1.80m of zich binnen 5 cm afstand van de hoofdbestrating bevinden. Indien uw erfafscheiding grenst aan een andere kavel bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de hoogte en het onderhoud van de erfafscheiding.

5.8.    Gefundeerde afscheidingen zijn ten strengste verboden.

5.9.      Het is niet toegestaan uw erfafscheiding buiten uw kavel te laten groeien. Dit belemmert nooddiensten, transport op het park en kan onveilige situaties voor weggebruikers met zich meebrengen. Als maatstaf dient u minimaal 5 cm ruimte te houden tussen de erfafscheiding en de hoofdbestrating. Houd u bij het vervangen van uw erfafscheiding rekening met de groei van de beplanting. Geadviseerd wordt om de beplanting 50 cm van de hoofdbestrating te planten. Indien uw erfafscheiding niet aan de eisen voldoet en dit een noodsituatie veroorzaakt of het transport van een kampeermiddel belemmert, zijn wij genoodzaakt om de erfafscheiding te verwijderen en hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien er schade aan uw erfafscheiding ontstaat kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.

5.10.  Op uw kavel mag maximaal 1 veranda aan het chalet geplaatst worden van maximaal 7.00m x 4.00m zonder permanente wanden of 1 losstaande veranda van maximaal 3.00m x 3.00m met maximaal 1 permanente wand. Voor het plaatsen van een veranda dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen via het toestemmingsformulier werkzaamheden.

5.11    Om de kwaliteit van het park te handhaven is het alleen toegestaan een chalet te laten leveren door Recreatiepark De Boshoek. Maak hiervoor een afspraak via jaarplaatsen@deboshoek.nl. Wij bespreken dan met u de eisen zodat uw nieuwe chalet aan de beeld- en kwaliteitseisen van De Boshoek voldoet.

5.12.  Het is ten strengste verboden een schutting te plaatsen.

5.13.   U dient uw kavel netjes te onderhouden en vrij van afval en grofvuil te houden. Indien dit niet het geval is, stellen wij u hiervan via mail op de hoogte en krijgt u 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren.

5.14.   U dient uw chalet en bijgebouwen netjes te onderhouden. Indien wij constateren dat uw chalet of bijgebouwen achterstallig onderhoud vertoont zullen wij contact met u opnemen. Wij geven u de tijd om binnen redelijke termijn de werkzaamheden te verrichten.

5.15.   Houd bij graafwerkzaamheden altijd kabels en leidingen in de gaten. Wanneer u per abuis een kabel of leiding raakt, meld dit dan direct bij de receptie om dit, uiteraard, op eigen kosten te laten repareren. Wanneer wij na afloop schade constateren welke reeds eerder door u veroorzaakt is, worden de kosten voor de reparatie alleen maar onnodig hoger en zullen deze alsnog op u worden verhaald.

5.16.  Tijdens schoolvakanties en in weekenden is het niet toegestaan om werkzaamheden aan uw chalet of kavel te verrichten. Beperk uw werkzaamheden/verbouwing/renovatie, welke overlast veroorzaken tot de maanden november t/m maart. Indien u werkzaamheden aan het chalet of uw kavel wilt verrichten, dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen via het toestemmingsformulier werkzaamheden. 

5.17.   Onderhoudswerkzaamheden (zoals snoeien of grasmaaien) zijn door het gehele jaar toegestaan op gepaste tijdstippen; buiten de schoolvakanties en weekenden tussen 10:00 en 17:00 uur.

5.18.  Voor het opnemen van de meterstanden (ieder kwartaal) dient uw kavel zonder enkele beperking bereikbaar te zijn. Tuinhekken en dergelijke mogen niet met een slot vergrendeld zijn.

5.19.   U bent verantwoordelijk voor alle naaldbomen en overige beplanting op uw kavel en de omheining van uw kavel. Zorg ervoor dat deze niet te groot worden, omdat dit gevaar met  zich meebrengt. Mochten wij constateren dat deze naaldbomen niet aan de eisen voldoen of niet veilig zijn, kunnen wij u sommeren deze bomen van uw kavel te (laten) verwijderen.

5.20.   Het is niet toegestaan de loofbomen van het park te snoeien zonder dat u hier goedkeuring voor heeft. Hiervoor kunt u het toestemmingsformulier werkzaamheden gebruiken. Indien u twijfelt aan de conditie van de boom verzoeken wij u hier melding van te maken via jaarplaatsen@deboshoek.nl.

5.21.   Op last van de brandweer is het verboden om coniferen te (her)planten.

5.22.   Het plaatsen van zonnepanelen is niet toegestaan.

5.23.   De directie heeft het recht chalets van inferieure kwaliteit en/of chalets met onvoldoende uitstraling de toegang tot het park te ontzeggen c.q. van het park te verwijderen.

5.24.    Bij het einde van de huurovereenkomst dient u uw kavel, wanneer u uw chalet niet verkoopt, leeg op te leveren conform formulier “opleveren kavel”. Dit formulier is verkrijgbaar via jaarplaatsen@deboshoek.nl.

5.25.   Partytenten zijn toegestaan. Houd u er rekening mee dat wanneer u gedurende de wintermaanden afwezig bent, het doek verwijderd dient te worden.

5.26.   Indien er op uw kavel een gezamenlijke electrakast aanwezig is, dient u degene die aangesloten zijn op deze electrakast toegang te geven tot uw kavel.

6. Verkopen of verhuren van uw chalet

6.1.    Onderverhuur of commerciële korte verhuuractiviteiten van uw chalet is niet toegestaan, tenzij hier schriftelijk akkoord voor is gegeven door de directie. Bij het niet naleven van deze regel zal de huurder per direct toegang tot het park ontzegd worden. Onderverhuur met een ‘permanent’ karakter is absoluut niet toegestaan. U bent altijd verantwoordelijk voor uw huurders (ook bij bijvoorbeeld financiële nalatigheid).

6.2.     Verkoop van uw chalet met behoud van huurrecht op de kavel is alleen toegestaan indien u hiervoor een schriftelijk akkoord heeft verkregen. U kunt hiervoor een “toestemmingsformulier verkoop” verkrijgen via info@chalet-kopen.com. Wij behouden altijd het recht om verkoop van uw chalet met behoud van huurrecht op de kavel niet toe te staan. Richtlijnen voor afwijzing van behoud van huurrecht zijn:

- Het chalet is ouder dan 25 jaar

- Het chalet is niet deugdelijk of voldoet niet aan de

  veiligheidsnormen (door onafhankelijke partij

  geconstateerd)

- Het chalet of de kavel/bijgebouwen doet afbreuk

  aan het aanzicht van het park

- Afgekeurde kavelcontrole namens De Boshoek

6.3.    U kunt ervoor kiezen om de bemiddeling door ons te laten verzorgen of u kunt het chalet na goedkeuring zelf te koop aanbieden. De voorwaarden en kosten omtrent verkoop staan vermeld op het desbetreffende toestemmingsformulier.

          Voordat wij toestemming verlenen  voor verkoop met behoud van kavel is het noodzakelijk dat er een keuringsrapport van maximaal 24 maanden oud aanwezig is en het kavel conform parkreglement is onderhouden. Indien het kavel niet volgens het parkreglement is onderhouden zullen wij geen toestemming tot verkoop geven. Houd er tevens rekening mee dat nieuwe huurder eerst gunning verleend moeten krijgen door de directie, alvorens het chalet met huurovereenkomst verkocht kan worden.

6.4.    Reclame op de kavel, in uw chalet of op het park op eigen initiatief is niet toegestaan.

6.5.     Derden (niet commercieel) zijn uiteraard van harte welkom bij ons. U dient van tevoren kenbaar te maken dat er derden in uw chalet overnachten in verband met opname in het nachtregister, dit kan bij voorkeur via e-mail (jaarplaatsen@deboshoek.nl) of een schriftelijke registratie op de receptie. De kosten voor de overnachtingen zullen op uw kavel geregistreerd worden. Indien wij constateren dat er overnachtende derden in uw chalet verblijven die niet aangemeld zijn, zullen wij hiervoor een tarief van € 75,- per nacht rekenen, omdat u in overtreding bent.

7. Betalingsbeleid

7.1.    De huur van uw kavel zal standaard op 1 oktober worden gefactureerd in gelijke termijnen op de datum 15 oktober van het voorlopende jaar, 1 februari van het lopende jaar en 1 juni van het lopende jaar. Afwijkend heeft u de keuze om uw kavel in 10 termijnen te betalen (1e termijn 15 oktober, 2e t /m 10e termijn 1 november t/m 1 juli). Hiervoor wordt een toeslag voor berekend. Indien u uw kavelhuur in zijn geheel voldoet voor 15 oktober van het voorlopende jaar ontvangt u een korting.

7.2.    Voor niet tijdige betalingen hanteren wij het volgende beleid: na 15 dagen van de oorspronkelijke datum ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Na 30 dagen ontvangt u van ons een aanmaning en zullen wij rente (1% per maand) en administratiekosten doorberekenen en wordt het kenteken van uw auto geblokkeerd in het slagboomsysteem. Na 45 dagen ontvangt u van ons een laatste aanmaning. Na 60 dagen geven wij het dossier uit handen aan een incassobureau. Alle extra gemaakte kosten komen voor rekening van de huurder.

7.3      Bij het niet tijdig nakomen van uw betalingsverplichting, behouden wij ons het recht voor de huurovereenkomst van uw kavel op te zeggen.

8. (Geluids)Overlast

8.1.    Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten, karaokesets of andere geluidsveroorzakers/ versterkers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere parkgasten.

8.2.    Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode (m.u.v. een door De Boshoek georganiseerd evenement/feestavond, dan hanteren wij een nachtrust tussen 00.00 uur en 08.00 uur op het evenemententerrein). Dit betekent dat het niet toegestaan is om geluidsveroorzakers te gebruiken en dat u qua stemvolume rekening dient te houden met de omwonenden. U wordt vriendelijk verzocht om het gebruik van gemotoriseerde voertuigen tot een minimum te beperken.

8.3.    Tijdens de weekeinden en in de maanden juli en augustus gelieve alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur het gras maaien en/of de heg snoeien. Denk ook aan andermans rust.

8.4.    Bij ernstige vernielingen, alsmede diefstal of herhaaldelijk overlast in de ruimste zin van het woord zijn wij gerechtigd de overeenkomst vaste jaarplaatsen op te zeggen of gezinsleden toegang tot het park te ontzeggen.

9. Vuilafvoer

9.1.     Op ons terrein zijn meerdere ondergrondse containers aanwezig. Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier, groen en huisvuil. Batterijen kunt u deponeren in de batterijenbak bij De Markt. Het kan gebeuren dat de containers vol zijn. Wij verzoeken u dan vriendelijk om uw afval te deponeren in een van de andere ondergrondse containers.

7.2.    Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container plaatsen.

9.2.    Tuinafval en snoeihout (niet langer dan 50 cm), kunt u deponeren in de daarvoor bestemde container. Voor tuinafval en snoeihout (langer dan 50 cm) dient u zelf een afvalcontainer te huren bij Vink (0342-406406) of zelf af te voeren naar Afvalverwerking Vink B.V aan de Wencopperweg 33 in Barneveld.

9.3.    Het dumpen van grofvuil zoals oude meubelen, tapijt, witgoed, elektronische apparaten, etc. en chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen) is streng verboden en dient u zelf af te voeren naar Afvalverwerking Vink B.V aan de Wencopperweg 33 in Barneveld.

10. Zwembad

10.1.   De diepte van zowel het buiten- als het binnenbad is 1.40m. Er mag niet gedoken worden.

10.2.   Er wordt geen permanent toezicht op de zwembaden uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.

10.3.  Kleine kinderen en kinderen tot en met 10 jaar of zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het zwembad.

10.4.  Balspelen, luchtbedden, rubberboten, fietsen en honden worden in het zwembad en op de ligweide niet toegelaten.

10.5.  Roken en het gebruik van glaswerk is ten strengste verboden bij zowel het buiten- als het binnenbad.

10.7   Toegang tot het zwembad kan na betaling: U dient uw betaalpas voor de terminal houden, vervolgens zal het tourniquet openen.

11. Huisdieren

11.1.   Per kavel zijn maximaal twee huisdieren toegestaan.

11.2.   U dient opgave te doen van uw hond en de bijbehorende toeslag te voldoen.

11.3.   Uw huisdier mag geen (geluids)overlast veroorzaken.

11.4.   Huisdieren van derden zijn niet toegestaan.

11.5.   Uw hond en/of kat dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabiës).

11.6.   Op het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn. Honden vallend in de categorie Hoog Risico honden dienen tevens een muilkorf te dragen.

11.7.   U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten. Op ons park is het uitlaten van uw huisdier niet toegestaan en op het park is een opruimplicht van toepassing. Neem voor de zekerheid een schepje of zakje mee, voor het geval uw hond u verrast.

11.9.   Katten dienen een halsband te dragen met daarin een vermelding dat u de eigenaar bent. Katten zonder halsband zullen periodiek opgespoord en verwijderd worden van het park om wildgroei van zwerfkatten te voorkomen.

11.10. Het is niet toegestaan om uw huisdier mee te nemen naar de ligweide/strand van het zwembad, De Markt of in de sanitaire voorzieningen.

12. Gebruik water, elektra en gas

12.1.    Wees spaarzaam met gas, water en elektra.

12.2.    Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor speeldoeleinden, het sproeien van uw tuin, het wassen van uw auto of uw kampeermiddel tijdens de kindervakanties. .

12.4.  Kosten:

Electra: € 1,15 per kWh (Q1, 2023)

Water: € 3,65 per m3 (Q1, 2023)

Propaan: € 5,21 per m3 (Q4, 2022)

Aardgas: € 2,95 per m3 (Q1, 2023)

Let op: Door de sterk fluctuerende prijzen bij propaan, is het mogelijk dat wij deze achteraf moeten bijstellen. Momenteel zijn de prijzen van propaan alleen achteraf per kwartaal bekend.

           

13. Brandveiligheid

13.1.  Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren en dergelijke zonder expliciete toestemming verboden.

13.2.   Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden. Zorg altijd voor een emmer water of een blusapparaat bij de barbecue en/of tuinhaard.

13.3.   Houd bij het barbecueën en het gebruik van de tuinhaard rekening met de windrichting, zodat u andere parkgasten zo min mogelijk hindert.

13.4.   Plaats de barbecue en/of tuinhaard op voldoende afstand van uw kampeermiddel en heg.

13.5.  Uitsluitend goedgekeurde pellet- en houtkachels mogen worden geïnstalleerd en de installatie dient te gebeuren door vakbekwame, erkende installateurs. Aanvullende regels voor pellet en houtkachels: 

 - Kachels, roetfilters en vonkenvangers dienen jaarlijk te worden gekeurd

- De schoorsteen dient jaarlijks te worden geveegd

- Er mag uitsluitend goed gedroogd hout worden gebruikt (maximaal 20% vocht)

Indien u niet aan deze eisen voldoet kunnen wij het gebruik van een pellet- of houtkachel verbieden.

13.6.  Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen rampzalig zijn.

13.7.   Onkruid wegbranden is verboden

14. Handel drijven en reclame

14.1.   Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in w elke vorm dan ook, is vanuit uw vakantieverblijf of elders op het terrein niet toegestaan.

14.2.   Het doen van propaganda voor enig doel of reclame maken voor enig product, is niet toegestaan op het park zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

14.3.   Reclameborden, affiches en dergelijke aanbrengen op het park, is niet toegestaan

15. Gevonden voorwerpen

15.1.   Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp bij de eigenaar terug te brengen.

16. Post en pakketten

16.1.   Wanneer u een pakket of post wilt versturen, dient u deze zelf aan te bieden bij het dichtstbijzijnde PostNL punt: Bruna (Van den Berglaan 2a in Voorthuizen). Post voor brievenpost staat de dichtsbijzijde postbus: Van Effrinkstraat 26, te Voorthuizen.

16.2.   De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in het postvak bij de receptie gelegd. Deze post wordt voorzien van de datum waarop dit is binnengekomen. Wij bewaren uw post maximaal 1 maand, daarna wordt de post retour gezonden/weggegooid. Pakketten. Bewaren we 1 week. U kunt uw post/pakket ophalen wanneer de kampeerreceptie aan de Harremaatweg geopend is.

16.3.   U kunt pakketten laten bezorgen bij de kampeerreceptie. Pakketten groter dan 485mm x 360mm x 260mm zullen wij weigeren in verband met beperkt ruimte voor opslag. Ook zullen wij pakketten waar een handtekening voor nodig is niet accepteren indien wij hiervan niet door u op de hoogte gesteld zijn per e-mail. Wij kunnen uw pakket maximaal een week bewaren.

16.4.    Het laten bezorgen van pakketten bij de receptie geschiedt op eigen risico.

16.5    Wanneer de kampeerreceptie met wintersluiting is, is het alleen mogelijk pakketten af te halen tijdens openingstijden van de Markt. De actuele openingstijden vind je in de app.

16.6    Pakketten welke worden bezorgd bij de hotelreceptie worden niet aangenomen.

17. TV en internet

17.1.  Het park beschikt over een uitgebreid digitaal zenderpakket. Om hier gebruik van te maken dient uw tv-toestel te beschikken over een DVB-T tuner met MPEG4 ondersteuning of u kunt hiervoor een geschikt kastje aanschaffen bij de receptie (circa € 60,-).

17.2.  Het zenderaanbod kan wijzigen naar inzicht van Recreatiepark De Boshoek. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

17.3.  Toegang tot internet kunt u aanvragen via de receptie. De kosten zijn afhankelijk van de duur van uw internetabonnement.

17.4.  Voorwaarden gebruik internet: Ons internet is toereikend voor recreatief gebruik. Om in geval van storing compensatie te ontvangen, moet de storing aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De storing duurt in totaal langer dan 12 uur

- De storing is van toepassing op onze gehele dienst, er is dus helemaal geen werkende radio, televisie en internet

- Wanneer de storing is veroorzaakt door weersomstandigheden, aardbeving, terroristische aanslag of oorlogssituatie, geldt de verplichte compensatie niet en krijgt u dus geen geld terug

Heeft u een storing die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en heeft u een abonnement met een vast maandbedrag? Dan heeft u per dag dat de storing aanhoudt (dag 1 is van 12-24 uur, elke 24 uur daarna is een extra dag) recht op één-dertigste deel van het maandbedrag dat u betaalt.

17.5.  Wanneer u een klacht heeft over het internet, kunt u dit aangeven via jaarplaatsen@deboshoek.nl.

17.6.  Omdat er een centraal antennesysteem op het terrein aanwezig is, is het verboden zelf antennes en/of schotels op uw chalet te plaatsen

18. Klachten

18.1.   Ondanks dat wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, bestaat er uiteraard altijd een kans dat u het één en ander niet naar volledige tevredenheid heeft beleefd. Meld dit dan direct bij de receptie en wij zullen proberen dit zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u uw klacht voorleggen aan jaarplaatsen@deboshoek.nl of de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON-voorwaarden.

19. Melding maken van overlast of calamiteiten

19.1.  Ervaart u overlast (in welke vorm dan ook) verzoeken wij u om hier melding van te maken via jaarplaatsen@deboshoek.nl.

19.2.  Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat u buiten de openingstijden van de receptie overlast ondervindt of ondersteuning nodig heeft bij calamiteiten. Hiervoor hebben wij een nooddienst. Bel hiervoor het reguliere telefoonnummer en luister naar de instructies. Maak alleen gebruik van dit nummer indien u de overlast of de calamiteiten niet zelf op kunt lossen en dit niet kan wachten tot wanneer de receptie geopend is.

20. Sancties Hoofdsanctie:

Wanneer u de regels van dit parkreglement niet naleeft zullen wij u een passende sanctie

opleggen, rekening houdend met de aard van de overtreding. Dit kan een directe sanctie zijn

of een schriftelijke c.q. mondelinge waarschuwing. Wanneer u daar geen gehoor aan geeft

behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met u te ontbinden. Wij kunnen u in dat

geval met onmiddellijke ingang de toegang tot het park ontzeggen.

20.1.   Bij het niet naleven van het parkeer- of verkeersreglement zullen wij uw kenteken tijdelijk of permanent blokkeren voor toegang tot het park.

20.2.   Bij ernstige overtreding, bedreiging en/of geweld zijn wij bevoegd de betreffende recreant, mederecreanten en zijn derden zonder waarschuwing vooraf, de toegang tot het park te ontzeggen en zullen overheidsinstanties ingeschakeld worden.

20.3.   De recreant, mederecreanten en zijn derden kunnen in beginsel geen aanspraak maken op restitutie of vermindering van de financiële verplichtingen conform de overeenkomst