Recreatiepark De Boshoek
Huisregels Koopchalets

Huisregels Koopchalets

Dit parkreglement en deze voorwaarden zijn samengesteld om het verblijf van jou en andere parkgasten op Recreatiepark de Boshoek zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat je kennis neemt van deze regels ze respecteert en deze naleeft.

Hoofdregel:

Gedraag je zodanig dat je niemand overlast bezorgt. Gun jouzelf en andere parkgasten de gelegenheid van de vakantie te genieten. Houdt in het bijzonder rekening met spelende kinderen.

Definities:

 • Recreant: jij en jouw gezin ingeschreven, woonachtig op het adres vermeld in de huurovereenkomst, als huurder van een kavel op recreatiepark de Boshoek.
 • derde: Iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(en), die met instemming van de recreant en de ondernemer op het park aanwezig is, gebruik maakt van en/of verblijft in het kampeermiddel van de recreant en/of de faciliteiten van de ondernemer.
 • Kavel: Het stuk land wat je huurt van Recreatiepark de Boshoek (waarop het recht van huur is vastgelegd met een huurovereenkomst) aangeduid met een kavelnummer en voorzien van een erfafscheiding, waarop jouw kampeermiddel is geplaatst.
 • Kampeermiddel: Tent, tentwagen, kampeerauto caravan of chalet dan wel enig ander onderkomen welke zijn bestemd voor recreatief nachtverblijf.
 • Ondernemer: Recreatiecentrum de Boshoek BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09033874
 1. Verblijf als recreant
  • Als recreant mag je maximaal 150 dagen per jaar op ons park verblijven.
  • Als recreant is het niet toegestaan om je in te schrijven bij de gemeente Barneveld als bewoner.
  • Als recreant dienen jij, jouw mederecreanten en jouw derden zich bij aanwezigheid op het park te gedragen zoals een goed huurder betaamt.
  • Je dient te allen tijde een instructie van medewerkers van recreatiepark de Boshoek op te volgen.
  • De ondernemer stelt recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen kavel ter beschikking.
    
 2. Prijs en prijswijzigingen
  • Het kavelgeld etc. wordt overeengekomen van de op dat moment geldende tarieven welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
  • De ondernemer heeft eenmaal per jaar het recht het kampeergeld te verhogen. Indien het kampeergeld aannemelijk wordt verhoogd (> 5%), dient de ondernemer dit uiterlijk vier maanden voor het einde van het overeenkomstjaar schriftelijk aan de recreant bekend te maken.
  • Het voorafgaande laat onverlet dat de extra kosten, ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de kavel, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant kunnen worden doorberekend, ook na het aangaan van de overeenkomst.
  • Beëindiging van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van de kosten van de geldende overeenkomst.
    
 3. Betaling
  • Betaling van het kavelgeld (inclusief voorschot energie (50% van de gemaakte kosten van het voorlopende jaar of een aanvangstarief van € 150,-) en eventuele andere aan jouw verblijf gerelateerde kosten) dient per automatische incasso in twaalf gelijke termijnen (inclusief eenmalige termijntoeslag van € 35,-) te worden voldaan (1e termijn voor 15 oktober van het voorlopende jaar en daaropvolgend voor de 1e van de daaropvolgende maanden met het laatste termijn voor 1 september van het overeenkomstjaar) of contant c.q. per bank in 1 keer voor 15 oktober van het voorlopende jaar (betalingskorting van € 25,-) of in drie “gelijke” termijnen zijnde voor 15 oktober van het voorlopende jaar en voor 1 februari en 1 juni van het overeenkomstjaar.
  • Voor automatische incasso dient voor het aangaan van het (eerste) overeenkomstjaar, een betalingsmachtiging van en bij de ondernemer ingevuld en ondertekend te worden. Deze machtiging geldt voor alle op de machtiging genoemde kosten en blijft geldig tot wederopzegging of tot beëindiging van de overeenkomst.
  • Betalingen uit hoofde van de overeenkomst dienen tijdig aan de ondernemer te worden voldaan. In geval van niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand dan wel een gedeelte van een maand met een minimum van € 10,-. Bij een niet uitgevoerde of gestorneerde incasso-opdracht wordt eveneens € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens is de recreant gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke kosten indien de ondernemer op enige wijze is genoodzaakt een derde te belasten met de inning van het verschuldigde.
  • Kosten gemaakt voor gas, water en licht zullen door ondernemer voor 1 september van het overeenkomstjaar in rekening gebracht worden en dienen voor 15 september van het overeenkomstjaar voldaan te worden.
  • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na een 2e aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de recreant, mederecreanten, en/of derde(n) de toegang tot het park met onmiddellijke ingang te ontzeggen, de nutsvoorzieningen af te sluiten totdat de financiële verplichting is voldaan, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de consequenties die mogelijk voortvloeien uit het afsluiten van de nutsvoorzieningen. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant per aangetekende brief of per e-mail laten weten.
  • De ondernemer zal, in geval van niet-betaling na schriftelijke aanmaning en opzegging, de totale vordering op recreant ter incasso uit handen geven. De administratieve kosten, wettelijke rente en incassokosten zullen conform rapport voorwerk II tevens bij de recreant in rekening worden gebracht.
  • De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten. Tenzij anders is overeengekomen.
    
 4. Toegang en parkeren
  • Voor het bedienen van de slagboom hebben wij uw kenteken nodig. Deze kan je doorgeven bij de receptie.
  • Bij de huur van een kavel heb je recht op toegang voor 1 auto op het park. Echter wanneer je een eigen parkeerplaats hebt gecreëerd binnen de grenzen van jouw kavel kan je een aanvraag voor toestemming tweede auto indienen. Dit kan middels een “toestemmingsformulier tweede auto” welke verkrijgbaar is bij de receptie. Let op! Een parkeerplaats op jouw plek geeft niet automatisch recht voor toegang voor een 2e auto op het park.
  • Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Parkeren op de weg of gedeeltelijk op de weg is niet toegestaan evenals het parkeren op andermans kavel of leegstaande kavels.
  • Om toegang te verkrijgen tot het park dienen de maximale afmetingen van uw voertuig te zijn: 4,70m (lengte) 1,90m (breedte) en 1.95m (hoogte) (vergelijkbaar met een VW transporter). Voertuigen boven dit formaat zijn niet toegestaan op het park. Het stallen van caravans en campers op het park is verboden.
    
 5. Verkeer
  • Houd je te allen tijde aan de maximale toegestane snelheid op het park van 10 km/u.
  • Op ons terrein is het Nederlands Wegen Verkeers Reglement van toepassing.
  • Gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. mindervalide wagentjes) mogen uitsluitend op het park gebruikt worden om vanaf binnenkomst op het park via de kortst mogelijke weg rechtstreeks naar de kavel te rijden, of zodanig van de kavel rechtstreeks naar de uitgang.
  • Vermijd het rijden met uw auto/motor op de terrein zo veel mogelijk. Laat de auto staan wanneer je naar het restaurant, De Markt of de receptie gaat.
  • Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.
  • Het repareren en/of wassen van auto’s op het terrein is verboden.
    
 6. Verblijf en parkeren derden
  • Derden zijn uiteraard van harte welkom bij ons. Overnachtende derden dienen zich bij de receptie te melden in verband met opname in ons nachtregister en het betalen van overnachtingstarief. Je dient hiervan vooraf melding te maken of indien buiten de openingstijden van de receptie op het eerst mogelijke moment dat dit mogelijk is. Indien wij constateren dat er overnachtende derden in uw kampeermiddel verblijven die niet aangemeld zijn zullen wij hiervoor een tarief van € 75,- per nacht rekenen dat je in overtreding bent.
  • Jij bent als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw derden. (zowel financieel als qua gedrag)
  • Indien jouw derden gebruik wensen te maken van ons buitenbad/ tennisbaan dienen zij hiervoor een toegangskaart te kopen bij de receptie.
  • Auto’s van derden zijn niet toegestaan op het park. Derden kunnen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten de poorten van het park. Indien jouw bezoek goederen bij zich heeft of slecht ter been is kan je jouw bezoek bij deze parkeerplaatsen ophalen of de goederen overhevelen.
    
 7. Jouw kavel en kampeermiddel
  • Voor het plaatsen van ieder aan- en/of bijbouwsel dien je schriftelijk toestemming te verkrijgen; een “toestemmingsformulier werkzaamheden” is verkrijgbaar bij de receptie.
  • De erfafscheiding van jouw plaats mag alleen bestaan uit blijvend groen. Dit groen mag niet hoger worden dan 1.80m of zich binnen 5 cm afstand van de hoofdbestrating te bevinden.
  • Gefundeerde afscheidingen zijn ten strengste verboden.
  • Het is niet toegestaan jouw erfafscheiding buiten uw kavel te laten groeien. Dit belemmert nooddiensten, transport van kampeermiddelen op het park en kan onveilige situaties voor weggebruikers met zich meebrengen. Als maatstaf dient u minimaal 5 cm ruimte te houden tussen de erfafscheiding en de hoofdbestrating. Houdt bij het vervangen van jouw erfafscheiding rekening met de groei van de beplanting. Geadviseerd wordt om de beplanting 50 cm van de hoofdbestrating te planten. Indien jouw erfafscheiding niet aan de eisen voldoet en dit een noodsituatie met zich mee brengt of het transport van een kampeermiddel belemmert zijn wij genoodzaakt om de erfafscheiding te verwijderen en hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien er schade aan jouw erfafscheiding ontstaat kan je ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.
  • Bij jouw kampeermiddel mag maximaal één door ons goedgekeurde blokhut worden geplaatst. De maximale afmeting hiervan is 3.00m x 3.00m. Voor het plaatsen van een blokhut dien je schriftelijk toestemming te verkrijgen; een “toestemmingsformulier werkzaamheden” is verkrijgbaar bij de receptie.
  • Je mag géén schutting plaatsen.
  • Je dient jouw kavel netjes te onderhouden. Indien dit niet het geval is, stellen wij jou hiervan schriftelijk op de hoogte en krijg je 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op jouw kosten te laten uitvoeren.
  • Je dient jouw kampeermiddel netjes te onderhouden. Indien wij constateren dat jouw kampeermiddel achterstallig onderhoud vertoont zullen wij contact met je opnemen. Wij geven jou de tijd om binnen redelijke termijn de werkzaamheden te verrichten.
  • Houd bij graafwerkzaamheden altijd kabels en leidingen in de gaten. Wanneer je per abuis een kabel of leiding raakt, meldt dit dan direct bij de receptie om dit uiteraard op eigen kosten te laten repareren. Indien wij nadien de schade constateren welke reeds eerder is veroorzaakt, worden de kosten voor de reparatie alleen maar onnodig hoger en zullen deze alsnog op jou worden verhaald.
  • Tijdens kindervakanties en in weekenden is het niet toegestaan om werkzaamheden aan uw kampeermiddel of kavel te verrichten. Indien je werkzaamheden aan het kampeermiddel of jouw kavel wilt verrichten dien je schriftelijk toestemming te verkrijgen; een “toestemmingsformulier werkzaamheden” is verkrijgbaar bij de receptie.
  • Onderhoudswerkzaamheden (zoals snoeien of grasmaaien) zijn door het gehele jaar toegestaan op gepasten tijdstippen; buiten de kindervakanties en weekenden tussen 8:00 en 18:00 uur en in de kindervakanties en weekenden tussen 10:00 en 18:00 uur.
  • Partytenten zijn wel toegestaan. Hou er alleen rekening mee dat wanneer je gedurende de wintermaanden afwezig bent, het doek van de partytent verwijderd wordt.
  • Voor het opnemen van de meterstanden (ieder jaar in de maand september) dient jouw kavel zonder enkele beperking bereikbaar te zijn. Tuinhekken en dergelijke mogen hiermee niet met een slot vergrendeld zijn.
  • Iedere recreant dient zijn plaats vrij te houden van afval.
    
 8. Verkopen of verhuren van jouw kampeermiddel
  • Onderverhuur of commerciële korte verhuuractiviteiten van jouw kampeermiddel is niet toegestaan, mits hier schriftelijk akkoord voor is gegeven. Je kunt hiervoor een “toestemmingsformulier verhuur” verkrijgen bij de receptie. Bij het niet naleven van deze regel zal de huurder per direct toegang tot het park ontzegd worden. Onderverhuur met een ‘permanent’ karakter is absoluut niet Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw huurders (ook bij bijvoorbeeld financiële nalatigheid).
  • Verkoop van jouw kampeermiddel met behoud van huurrecht op de kavel is alleen toegestaan indien je hiervoor een schriftelijk akkoord voor heeft verkregen. Je kunt hiervoor een “toestemmingsformulier verkoop” verkrijgen bij de receptie. Wij behouden te allen tijde het recht om verkoop van jouw kampeermiddel met behoud van huurrecht op de kavel niet toe te staan indien:

– het kampeermiddel de leeftijdsgrens van 25 jaar heeft overschreden

– niet deugdelijk is of aan de veiligheidsnormen voldoet

– afbreuk doet aan het aanzicht van het park

 • Je kunt ervoor kiezen om de bemiddeling door ons te laten verzorgen of je kunt het kampeermiddel na goedkeuring zelf te koop aanbieden. De voorwaarden en kosten omtrent verkoop staan vermeld op het desbetreffende toestemmingsformulier. Voordat wij toestemming verlenen voor verkoop met behoud van kavel is het noodzakelijk dat er een keuringsrapport van maximaal 24 maanden oud aanwezig is. Indien noodzakelijk kunnen wij een keuringsrapport laten opstellen door een onafhankelijke partij.
 • Reclame op de kavel, in uw kampeermiddel of op het park worden is niet toegestaan.
 1. (Geluids)overlast
  • Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere parkgasten.
  • Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode (met uitzondering van de zaterdag in de schoolvakanties, dan hanteren wij nachtrust tussen 00.00 uur en 08.00 uur). Dit betekent dat het niet toegestaan is om geluidsveroorzakers te gebruiken en dat u qua stemvolume rekening houdt met de omwonenden. Je wordt vriendelijk verzocht om het gebruik van gemotoriseerde voertuigen tot een minimum te beperken.
  • Tijdens de weekeinden en in de maanden juli en augustus gelieve alleen tussen 10.00 uur en 18.00 uur het gras maaien en/of de heg snoeien. Denk ook aan andermans rust.
  • Het buiten laten drogen van wasgoed is niet toegestaan. Je kunt gebruik maken van onze wasserette. Was- en droogmuntjes en de toegangssleutel zijn verkrijgbaar bij de receptie. Waspoeder wordt automatisch in de machine toegevoegd.
  • Vernielingen en beschadigingen worden in rekening gebracht. Respecteer andermans eigendom. Bij ernstige vernielingen zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Hetzelfde geldt voor diefstal.
    
 2. Vuilafvoer
  • Op ons terrein is een milieustraat aanwezig. Deze is geopend tijdens de kantoortijden van de receptie. Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier, groen en huisvuil. Batterijen kan je deponeren in de batterijenbak bij De Markt.
  • Huisafval kan je verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container plaatsen.
  • Tuinafval en snoeihout (niet langer dan 50 cm), kan je deponeren in de groenkar in de milieustraat.
  • Het dumpen van grof vuil zoals oude meubelen, tapijt, witgoed, elektronische apparaten of dergelijke en chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen) is streng verboden en dien je zelf bij de gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren. Informeer bij de receptie naar de openingstijden en de locatie.
    
 3. Jouw kinderen en animatieactiviteiten
  • Deelname aan activiteiten zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouders.
  • Jouw kind moet in staat zijn instructies te begrijpen en op te volgen met betrekking tot de veiligheid.
  • Met betrekking tot het meerijden met de “Keessiemobiel” is het belangrijk dat jouw kind instructies weet op te volgen. De kinderen die meefietsen of lopen met de “Keessiemobiel” kunnen wij niet goed in de gaten houden.
  • Voor kinderen onder de 4 jaar is het verplicht dat tenminste 1 ouder/verzorger aanwezig is.
  • Als er sprake is van pest-of anderzijds ongewenst gedrag hanteren wij een waarschuwing en daarna een time-out van 10 minuten. Mocht jouw kind de veiligheid van andere kinderen in de weg staan dan nemen wij contact met je op. Als noodmaatregel kan het zijn dat wij de toegang ontzeggen tot de “kidsclub” of activiteit.
  • Wij kunnen niet zorgdragen voor toezicht over jouw kinderen voor aanvang, na afloop of het vroegtijdig verlaten van de activiteit . Maak goede afspraken met jouw kinderen of zorg zelf voor toezicht.
  • Bij alle activiteiten staat een leeftijdsgrens vermeldt. Voor de veiligheid van de kinderen houden wij ons aan deze leeftijdsgrens.
  • Je bent verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kinderen. In de nachtrustperiode dienen jouw kinderen de nachtrust te respecteren.
    
 4. Zwembad
  • Hou er rekening mee dat de diepte van zowel het buiten- als het binnenbad 1.40m is. Er mag niet gedoken worden.
  • Er wordt geen permanent toezicht op de zwembaden uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
  • Kleine kinderen en kinderen tot en met 10 jaar of zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het zwembad.
  • Balspelen, luchtbedden, rubberboten, fietsen en honden worden in het zwembad niet toegelaten.
  • Het gebruik van glaswerk is ten strengste verboden bij zowel het buiten- als het binnenbad.
  • Het meenemen van ligbedden is verboden bij het buitenbad.
  • Tijdens de kindervakanties dien je je als gebruiker van het buitenzwembad te identificeren met een polsbandje (verkrijgbaar op de receptie) wanneer daar om gevraagd wordt. Indien je deze niet draagt kan jou de toegang geweigerd worden.
    
 5. Huisdieren
  • Per kavel zijn maximaal twee huisdieren toegestaan.
  • Jouw huisdier mag geen (geluids) overlast veroorzaken.
  • Huisdieren van derden zijn niet toegestaan.
  • Jouw hond en/of kat dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabiës).
  • Op het terrein dient jouw hond aangelijnd te zijn. Neem voor de zekerheid een schepje mee, voor het geval jouw hond je verrast.
  • Je kunt je hond buiten ons terrein uitlaten.
  • Katten dienen een halsband te dragen met daarin een vermelding dat je de eigenaar bent. Katten zonder halsband zullen periodiek opgespoord en verwijderd worden van het park om wildgroei van zwerfkatten te voorkomen.
    
 6. Gebruik water, elektra en gas
  • Wees spaarzaam met gas, water en elektra.
  • Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor speeldoeleinden, het sproeien van jouw tuin, het wassen van jouw auto of jouw kampeermiddel.
  • Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan in verband met de capaciteit van het netwerk.
  • Om in de elektrakasten te komen, kan je bij de receptie een sleutel kopen voor € 5,-. Het is verboden de elektrakasten open te breken.
    
 7. Balspelen en/of werpspelen
  • Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken je van het officiële sportveld gebruik te maken en geen werp- of balspelen tussen de kampeermiddelen, bungalows of lege kavels te beoefenen.
  • De tennisbaan is uitsluitend bestemd voor het tennissen, het is verboden hier andere balspelen op uit te oefenen.
    
 8. Brandveiligheid
  • Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren en dergelijke verboden.
  • Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden. Zorg altijd voor een emmer water of een blusapparaat bij de barbecue en/of tuinhaard.
  • Houd bij het barbecueën en het gebruiken van de tuinhaard rekening met de windrichting, zodat je andere parkgasten zo min mogelijk hindert.
  • Plaats de barbecue en/of tuinhaard op voldoende afstand van jouw kampeermiddel en heg.
  • Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.
    
 9. Handel drijven en reclame
  • Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook, is vanuit jouw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.
  • Het doen van propaganda voor enig doel of reclame maken voor enig product, is niet toegestaan op het park zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
  • Reclameborden, affiches en dergelijke aanbrengen op het park, is niet toegestaan.
    
 10. Gevonden voorwerpen
  • Wij vragen je gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.
    
 11. Drugs en alcohol
  • het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van drugs in jouw kampeermiddel of op het park is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt er melding gemaakt bij de politie en zal je de toegang tot het park ontzegd worden.
  • Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan binnen de grenzen van jouw kavel of bij de horecagelegenheden.
    
 12. Antennes
  • Omdat er een centraal antenne systeem op het terrein aanwezig is, is het verboden zelf antennes en/of schotels op jouw kampeermiddel te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan draadloze netwerkrouters in jouw kampeermiddel te gebruiken. Dit in verband met storingen op het reeds aanwezige draadloos netwerk.

 

 1. Post en pakketten
  • Uitgaande post kan je afgeven bij de receptie. De post wordt dagelijks opgehaald.
  • De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in het postvak bij de receptie gelegd. Deze post wordt voorzien van de datum waarop dit is binnengekomen. Wij bewaren uw post maximaal 1 maand, daarna wordt de post retour gezonden/weggegooid.
  • Je kunt pakketten laten bezorgen bij de receptie. Pakketten groter dan 485mm x 360mm x 260mm zullen wij weigeren in verband met beperkt ruimte voor opslag. Ook zullen wij pakketten waar een handtekening voor nodig is niet accepteren indien wij hiervan niet door jou op de hoogte gesteld zijn.

 

 1. Klachten
  • Ondanks dat wij onze uiterste best doen om jouw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, bestaat er uiteraard altijd een kans dat je het één en ander niet naar volledige tevredenheid heeft beleefd. Meldt dit dan direct en wij zullen proberen dit zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar jouw mening niet afdoende dan kan je jouw klacht voorleggen aan onze Vakantiecoach vakantiecoach@deboshoek.nl of de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON voorwaarden.

 

 1. Melding maken van overlast of calamiteiten
  • Heb je last van overlast (in welke vorm dan ook) verzoeken wij je om hier melding van te maken bij de receptie. Wij zullen jouw privacy rondom deze melding respecteren en passende maatregelen nemen.
  • Tijdens jouw verblijf kan het voorkomen dat je buiten de openingstijden van de receptie hinder ondervindt van overlast of ondersteuning nodig heeft bij calamiteiten. Hiervoor hebben wij een noodtelefoon. Maak alleen gebruik van dit nummer indien je de overlast of de calamiteiten niet zelf op kunt lossen.
    
 2. Sancties
 • Hoofdsanctie: Wanneer je de regels van dit parkreglement niet naleeft zullen wij je een passende sanctie opleggen naar billijkheid rekening houdend met de aard van de overtreding. Dit kan een directe sanctie zijn of een schriftelijke c.q. mondelinge waarschuwing. Wanneer je daar geen gehoor aan geeft behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met je te ontbinden. Wij kunnen jou in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot het park ontzeggen.
 • Bij het niet naleven van het parkeer of verkeersreglement zullen wij jouw kenteken tijdelijk of permanent blokkeren voor toegang tot het park.
 • Bij ernstige overtreding, bedreiging en/of geweld zijn wij bevoegd de betreffende recreant, mederecreanten en zijn derden zonder waarschuwing vooraf, de toegang tot het park te ontzeggen.
 • De recreant, mederecreanten en zijn derden kunnen in beginsel geen aanspraak maken op restitutie of vermindering van de financiële verplichtingen conform de overeenkomst.

Voor jouw veiligheid

 

BRAND:

 

 • Verlaat onmiddellijk jouw kampeermiddel of het pand (via nooduitgang).
 • Bel direct het alarmnummer en vermeld het adres en de locatie.
 • Meld een brand aan een medewerker van De Boshoek.
 • Houd omstanders op een veilige afstand.
 • Geef een omstander de instructie om bij de ingang van het park te wachten op de nooddiensten.

 

ONGEVAL:

 

 • Bel direct het alarmnummer en vermeld het adres en de locatie.
 • Meld een ongeval aan een medewerker van De Boshoek.
 • Blijf bij het slachtoffer.
 • Geef een omstander de instructie om bij de ingang van het park te wachten op de nooddiensten.

 

ONTRUIMING:

 

 • Je wordt gewaarschuwd door een medewerker van De Boshoek.
 • Verlaat onmiddellijk uw kampeermiddel of het pand (via nooduitgang).
 • Begeef je naar één van de aangegeven verzamelplaatsen en blijf daar tot nader order.

 

 

Belangrijke nummers:

 • Huisarts 0342-471364 / ’s avonds-weekend 0900-3311233
 • Brandweer 112 / plaatselijk nummer 0342-49 5555
 • Politie 112 / 0900-8844
 • GGD 112 / plaatselijk nummer 0318-684911
 • Ziekenhuis meander ( Amersfoort ) 033-8505050
 • Noodtelefoon recreatiepark de Boshoek 0631690878